Get Adobe Flash player
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

เข้าระบบเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำนักพุทธ

มหาเถร

ออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประวัติพระครูโสภณวชิรคุณ

alt 
พระครูโสภณวชิรคุณ 
เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร

...................................
 

๑. ชื่อ  พระครูโสภณวชิรคุณ    ฉายา กมโล      

           วิทยฐานะ นักธรรมชั้น  เอก,   เปรียญธรรม  ๓  ประโยค

           วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร    ตำบลหนองแดง

           อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

           ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   

                    ๑. เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร

                    ๒. พระอุปัชฌาย์

 

๒.  สถานะเดิม  ชื่อ สวาสดิ์     นามสกุล  โนนปู่   เกิดวัน  ๓ ฯ๗ ๖ ค่ำ  ปีจอ

            วันที่  ๗  เดือน  พฤษภาคม     พ.ศ. ๒๔๘๙       

            บิดา นายเหงี่ยง   มารดา นางจำปา       นามสกุล โนนปู่    

            ที่บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น


๓. บรรพชาวัน ๔ ฯ๙ ๗ ค่ำ  ปีวอก    วันที่ ๑๙   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๑

            วัดชัยชุมพล    ตำบลบ้านเต่า   อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ

            พระอุปัชฌาย์ พระครูบริหารวัฒนกิจ   วัดศรีแก้งคร้อ   ตำบลแก้งคร้อ  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

            พระศีลาจารย์ พระปลัดทอง  ธมฺมโฆสโก  วัดชัยชุมพร (บ้านเม็ก)    ตำบลบ้านเต่า   อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ


๔. อุปสมบท วัน ๔ ฯ๙ ๗ ค่ำ  ปีวอก  วันที่ ๑๙  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๑

วัดชัยชุมพล  ตำบลบ้านเต่า   อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ

            พระอุปัชฌาย์ พระครูบริหารวัฒนกิจ   วัดศรีแก้งคร้อ                 ตำบลแก้งคร้อ   อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

            พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดทอง  ธมฺมโฆสโก  วัดชัยชุมพร (บ้านเม็ก)  ตำบลบ้านเต่า   อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ

            พระอนุสาวนาจารย์ พระสำราญ  วัดชัยชุมพล  ตำบลบ้านเต่า  อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ


๕. วิทยฐานะ

    ๑.    พ.ศ. ๒๕๐๐   สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ 

                จากโรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

    ๒.    พ.ศ. ๒๕๑๔    สอบไล่ได้นักธรรมชั้น เอก

                สังกัดวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร    สำนักเรียนคณะจังหวัด   อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   

    ๓.     พ.ศ. ๒๕๒๔    สอบไล่ได้เปรียญธรรม    ๓  ประโยค

                สังกัดวัดโพธิสมภรณ์  สำนักเรียนคณะจังหวัด  อำเภอเมือง   จังหวัดอุดร


๖. งานปกครอง

    ๑.   พ.ศ. ๒๕๓๐   เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวริหาร    

    ตำบลหนองน้ำแดง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

    ๒.   พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวริหาร          ตำบลหนองน้ำแดง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

    ๓.   พ.ศ. ๒๕๓๙   เป็นเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวริหาร    

     ตำบลหนองน้ำแดง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

    ๔.   พ.ศ. ๒๕๔๑   เป็นเจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑ (ธ)   

    ๕.   พ.ศ. ๒๕๔๙   มีพระภิกษุจำพรรษา    ๒๓  รูป   สามเณร   ๑   รูป

                ศิษย์วัด  ๓  คน   อารามิกชน  ๕    คน

    ๖.   พ.ศ. ๒๕๕๐   มีพระภิกษุจำพรรษา  ๓๒  รูป   สามเณร  ๑  รูป

                ศิษย์วัด  ๔   คน  อารามิกชน  ๕   คน

    ๗.   พ.ศ. ๒๕๕๑   มีพระภิกษุจำพรรษา  ๒๙  รูป   สามเณร  ๒  รูป

                ศิษย์วัด  ๓   คน   อารามิกชน  ๑๐  คน

    ๘.    มีการทำวัตรสวดมนต์เช้า – เย็น  ทุกวัน

    ๙.    มีการทำอุโบสถกรรม (สวดพระปาติโมกข์)  ทุกกึ่งเดือน    ทุกกึ่งเดือน

    ๑๐.  มีพระภิกษุสวดพระปาติโมกข์ได้   จำนวน    ๒  รูป

    ๑๑.  มีระเบียบการปกครองวัด คือ กติกาวัดและระเบียบบริหารวัดธรรมยุต     ปี พ.ศ. ๒๕๐๐

    ๑๒. มีกติกาของวัด ดังนี้ ทำวัตรเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น             เวลา  ๑๘.๐๐ น.

    ๑๓.ในระยะ  ๓ ปี  ที่ผ่านมามีอธิกรณ์เกิดขึ้นในวัด    ไม่มี       


๗. งานศึกษา

    ๑. พ.ศ. ๒๕๔๙ มีนักเรียนนักธรรมชั้น ตรี  ๔๖  รูป สมัครสอบ   ๔๖   รูป    

                        สอบได้  ๓๔  รูป  สอบตก      ๑๒   รูป

                มีนักเรียนนักธรรมชั้น โท ๒๒  รูป  สมัครสอบ   ๒๒   รูป     

                        สอบได้  -     รูป   สอบตก     ๒๒    รูป

                มีนักเรียนนักธรรมชั้น เอก   ๗  รูป  สมัครสอบ    ๗    รูป     

                        สอบได้  ๑    รูป    สอบตก     ๖     รูป

                ธรรมศึกษา  ตรี  จำนวน  ๖๒๙  คน สมัครสอบ  ๖๒๙  คน

                        สอบได้  ๓๖๑  คน   สอบตก   ๒๖๘  คน

                ธรรมศึกษา  โท  จำนวน    ๕๐๖  คน  สมัครสอบ  ๕๐๖  คน

                        สอบได้   ๒๔๔   คน  สอบตก    ๒๖๒   คน

                ธรรมศึกษา  เอก  จำนวน   ๓๖   คน     สมัครสอบ   ๓๖   คน

                        สอบได้   ๓๒   คน     สอบตก      ๔    คน


    ๒.  พ.ศ. ๒๕๕๐ มีนักเรียนนักธรรมชั้น ตรี  ๑๒๒ รูป สมัครสอบ  ๑๒๒  รูป  

                        สอบได้    ๙๗   รูป สอบตก      ๒๕   รูป

                มีนักเรียนนักธรรมชั้น โท   ๑๔  รูป   สมัครสอบ  ๑๔  รูป

                        สอบได้  ๖   รูป    สอบตก  ๘   รูป

                มีนักเรียนนักธรรมชั้น เอก   ๒  รูป     สมัครสอบ  ๒   รูป

                        สอบได้  ๑   รูป     สอบตก  ๑   รูป

                ธรรมศึกษา  ตรี จำนวน  ๗๕๒  คน   สมัครสอบ  ๗๕๒  คน

                        สอบได้  ๑๗๔  คน  สอบตก  ๕๗๘  คน

                ธรรมศึกษา  โท  จำนวน  ๔๓๑  คน  สมัครสอบ  ๔๓๑  คน

                        สอบได้  ๓๗  คน  สอบตก  ๓๙๔  คน

                ธรรมศึกษา  เอก  จำนวน  ๑๕๔ คน   สมัครสอบ  ๑๕๔  คน

                        สอบได้  ๔๕   คน  สอบตก  ๑๐๙  คน


    ๓.  พ.ศ. ๒๕๕๑   มีนักเรียนนักธรรมชั้น ตรี ๑๒๕  รูป สมัครสอบ  ๑๒๕  รูป

                        สอบได้  ๗๕   รูป   สอบตก   ๕๐  รูป

                มีนักเรียนนักธรรมชั้น โท  ๓๔ รูป   สมัครสอบ   ๓๔   รูป

                        สอบได้    -    รูป    สอบตก  ๓๔  รูป

                มีนักเรียนนักธรรมชั้น เอก  ๖  รูป    สมัครสอบ     ๖   รูป

                        สอบได้   ๓    รูป     สอบตก   ๓   รูป

                ธรรมศึกษา  ตรี  จำนวน   ๙๒๗  คน  สมัครสอบ  ๙๒๗  คน

                        สอบได้          คน     สอบตก       คน

                ธรรมศึกษา  โท  จำนวน   ๓๐๑  คน   สมัครสอบ  ๓๐๑  คน

                        สอบได้   ๓๑   คน     สอบตก  ๒๗๐  คน

                ธรรมศึกษา  เอก  จำนวน   ๖๓ คน   สมัครสอบ   ๖๓   คน

                        สอบได้    ๒๘   คน     สอบตก  ๓๕   คน


๔.     มีวิธีส่งเสริมการศึกษา    ดังนี้

       ๑.  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

       ๒.  ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบได้

       ๓.  สนับสนุนทุนให้แก่โรงเรียนเมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ

       ๔.  มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ – สามเณร  ที่สอบได้ในแต่ละปี

       ๕. อำนวยความสะดวก วางแผน แนะแนว พัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น


๘. งานเผยแผ่

    ๑.  พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๘  เป็นครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี

    ๒.  มีการทำพิธีมาฆบูชามีนำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม พร้อมทั้ง

เวียนเทียนมีผู้มาร่วมประชุมทำพิธี  เป็นพระภิกษุ – สามเณร ประมาณ  ๓๐  รูป ประชาชน  ประมาณ    ๔๐๐    คน

    ๓.  มีการทำพิธีวิสาขบูชามีนำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม พร้อมทั้ง

เวียนเทียนมีผู้มาร่วมประชุมทำพิธี เป็นพระภิกษุ – สามเณร  ประมาณ   ๓๐  รูป

ประชาชน  ประมาณ    ๔๐๐    คน

    ๔. มีการทำพิธีอัฏฐมีบูชามีนำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม พร้อมทั้ง

เวียนเทียนมีผู้มาร่วมประชุมทำพิธี เป็นพระภิกษุ – สามเณร  ประมาณ   ๓๐  รูป

ประชาชน  ประมาณ    ๒๐    คน

    ๕. มีการทำพิธีอาสาฬหบูชามี นำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม พร้อมทั้ง

เวียนเทียนมีผู้มาร่วมประชุมทำพิธี เป็นพระภิกษุ – สามเณร  ประมาณ   ๓๐  รูป

ประชาชน  ประมาณ    ๕๐๐    คน

    ๖. มีการอบรมพระภิกษุ - สามเณร ดังนี้     ทุกวันหลังทำวัตรเย็น

    ๗. มีผู้มารักษาศีลฟังธรรมตลอดปี        มีเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา

    ๘. มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่ คือ มีการอบรมศีลธรรมตามวัด โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ

    ๙.  มีความร่วมมือกับคณะสงฆ์เกี่ยวกับการเผยแผ่ ทุกกรณีที่คณะสงฆ์ขอความร่วมมือ

    ๑๐.มีความร่วมมือกับทางราชการ คือ ทุกกรณีที่ทางราชการขอความร่วมมือ

    ๑๑.มีการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน  จัดอบรมศีลธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป


๙. งานสาธารณูปการ

    ๑. งานก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด

        พ.ศ. ๒๕๓๙    สร้างศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาแก้ว)
                ลักษณะ  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒  ชั้น
                สิ้นค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน    ๔๐๐,๐๐๐   บาท
                (สี่แสนบาทถ้วน)
        พ.ศ. ๒๕๔๐    สร้างศาลาการเปรียญ
                ลักษณะ  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒  ชั้น
                สิ้นค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน    ๕,๖๐๐,๐๐๐   บาท
                (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน)
        พ.ศ. ๒๕๔๘    สร้างสำนักงานสงฆ์
                ลักษณะ  คอนกรีตเสริมเหล็ก 
                สิ้นค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน    ๔๐๐,๐๐๐   บาท
                (สี่แสนบาทถ้วน)
        พ.ศ. ๒๕๕๐    ดำเนินการก่อสร้างกุฏิสงฆ์   จำนวน  ๖    หลัง
                ลักษณะ  คอนกรีตเสริมเหล็ก 
                ขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร        ยาว  ๙.๐๐  เมตร
                สิ้นค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน    ๘๐๐,๐๐๐  บาท
                (แปดแสนบาทถ้วน)

    ๒. งานก่อสร้างถาวรวัตถุภายนอกวัด

        พ.ศ. ๒๕๓๖    สร้างศาลาการเปรียญ
                ขนาดกว้าง ๘.๐๐  เมตร    ยาว  ๑๕.๐๐  เมตร
                ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวน    ๓๐๐,๐๐๐   บาท
                (สามแสนบาทถ้วน)
        พ.ศ. ๒๕๓๗    สร้างกุฏิทรงไทย  จำนวน   ๔  หลัง
                ขนาดกว้าง ๕.๐๐  เมตร    ยาว  ๖.๐๐  เมตร
                ลักษณะ ก่ออิฐถือปูน  ชั้นเดียว
                ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวน    ๒๘๐,๐๐๐   บาท
                (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
        พ.ศ. ๒๕๕๐    สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเสว่ง  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ
                เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร
                ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวน    ๑๖๐,๐๐๐   บาท
                (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
    รวมจำนวนเงินในการก่อสร้างทุกรายการ       ๗,๙๔๐,๐๐๐    บาท
                (เจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

    ๓. งานบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด

        พ.ศ. ๒๕๔๙    บูรณปฏิสังขรณ์เมรุ
                สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวน   ๗๒,๐๐๐   บาท
                (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
        พ.ศ. ๒๕๔๙    บูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถ
                ลักษณะ  คอนกรีตเสริมเหล็ก 
                สิ้นค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน    ๘,๕๐๐,๐๐๐   บาท
                (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
        พ.ศ. ๒๕๕๐    บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาธรรมสังเวช
                สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวน    ๒๔๐,๐๐๐   บาท 
                (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
        พ.ศ. ๒๕๕๒    บูรณปฏิสังขรณ์กุฏิเสนาสนะสงฆ์
                สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวน    ๑๘๐,๐๐๐   บาท 
                (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

    ๔. งานบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายนอกวัด

        พ.ศ. ๒๕๔๗  จัดหาทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดศรีสกุณา (โป่งกระทิง)  ต.วังกะทะ  อ.ปากช่อง   จ.นครราชสีมา

                สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
                (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
        พ.ศ. ๒๕๔๙    จัดหาทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ,  กุฏิสงฆ์วัดคลองมะค่าหิน  อ.ปากช่อง   จ.นครราชสีมา
                สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวน    ๑๔๐,๐๐๐   บาท 
                (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

    รวมจำนวนเงินในการบูรณปฏิสังขรณ์ทุกรายการ   ๙,๒๓๒,๐๐๐    บาท
                (เก้าล้านสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

    ๕. งานพัฒนาภายในและนอกวัด

        พ.ศ. ๒๕๓๙    พัฒนาถนนภายในวัดและในหมู่บ้าน
                สิ้นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน    จำนวน     ๓๐๐,๐๐๐   บาท
                (สามแสนบาทถ้วน)
        พ.ศ. ๒๕๕๐    พัฒนาถนนภายในวัด  และกำแพงรอบวัด
                สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวน    ๙๐๐,๐๐๐   บาท
                (เก้าแสนบาทถ้วน)
        รวมจำนวนเงินในการพัฒนาทุกรายการ   ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท
                     (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

รวมจำนวนในการก่อสร้าง,  บูรณปฏิสังขรณ์,  การพัฒนาทุกรายการ
สุทธิ   ๑๘,๓๗๒,๐๐๐  บาท   (สิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

๑๐. งานศึกษาสงเคราะห์

        พ.ศ. ๒๕๔๔   มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนนิคมผัง ๑

                    เป็นจำนวนเงิน  ๗,๐๐๐  บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน)

        พ.ศ. ๒๕๔๘   ให้ทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม

                    เป็นจำนวนเงิน  ๔,๐๐๐  บาท  (สามพันบาทถ้วน)
               

๑๑. งานการปกครองคณะสงฆ์

        ๑.  พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร

        ๒.  พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร

        ๓.  พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร

        ๔.  พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็นเจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑ (ธรรมยุต)

 

๑๒. สมณศักดิ์

   พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้น โท

                    ในราชทินนาม  ที่  พระครูโสภณวชิรคุณ

  พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้น เอก

                    ในราชทินนาม  ที่  พระครูโสภณวชิรคุณ

  พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็นพระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้น โท

                    ในราชทินนาม  ที่  พระครูโสภณวชิรคุณ

  พ.ศ. ๒๕๔๘   เป็นพระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้น เอก

                    ในราชทินนาม  ที่  พระครูโสภณวชิรคุณ
 

พระเทพสุทธาจารย์

ปฐมเจ้าอาวาส

 

พระครูโสภณวชิรคุณ

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา
วันโกน วันพระ

ลานบุญ ลานปัญญา

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา

เกมคุณธรรม ภาค ๑ - ๓

 กระทรวงวัฒนธรรม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้108
mod_vvisit_counterเมื่อวาน44
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้216
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว544
mod_vvisit_counterเดือนนี้2739
mod_vvisit_counterเดื่อนที่แล้ว2415
mod_vvisit_counterทั้งหมด101380